skip to Main Content

Høring: Revideret epidemilov, obs kort frist

Til de videnskabelige selskaber inkl. Sekretariater
 
 Sundheds- og Ældreministeriet har sendt dette reviderede lovforslag til epidemilov i høring.
Det skal bemærkes, at lovforslaget samtidig er fremsat for Folketinget.
Det reviderede udkast kommer på baggrund af den skarpe kritik, der kom fra LVS på baggrund af selskabernes kommentarer og fra mange andre organisationer: https://selskaberne.dk/artikler/lvs-vi-skal-vaerne-om-sundhedspersoners-retssikkerhed
I høringsbrevet fremgår det, at ændringerne drejer sig om:
  • Indførelse af bestemmelser om parlamentarisk kontrol med udmøntning af en række ministerbemyndigelser, der er særligt indgribende, som f.eks. forsamlingsforbud og restriktioner for f.eks. erhvervslivet.
  • Styrkelse af Epidemikommissionens rolle og sammensætning.
  • Krav om, at bemyndigelser, som omfattes af den parlamentariske kontrol, som udgangspunkt maksimalt kan have en tidsmæssig gyldighed på 4 uger ad gangen.
  • Muligheder for tvang over for en flerhed af personer begrænses.
  • Muligheden for at påbyde vaccination udgår.
  • Der indføres en automatisk domstolsprøvelse ved individuelle påbud om foranstaltninger, som har karakter af frihedsberøvelse.
  • Der indføres pligt til løbende at efterprøve (revurdere) påbud om tvangsforanstaltninger med henblik på at sikre, at et påbud om f.eks. behandling fortsat er relevant og proportionalt.
  • Oprettelse af Ankenævnet for Epidemiloven.
Hvis man har kommentarer til dette reviderede udkast, kan de sendes til kontakt.dds@gmail.com senest den 14. januar kl. 9.00.
Vedhæftet:
Back To Top
×Close search
Søg
X