Menu

Høring vedrørende lovforslag om farmaceuters adgang til genordination af receptpligtig medicin.

Dansk Dermatologisk Selskab har modtaget dette lovforslag, som er i høring.
Det sendes hermed til vores medlemmer. Har du kommentarer til forslaget bedes du skrive til kontakt.dds@gmail.com senest den 8.august 2018.
Regeringen planlægger efter sommerferien at fremsætte et forslag om ændring af autorisationsloven samt klage- og erstatningsloven med henblik på at give farmaceuter med særlig efteruddannelse adgang til i et vist omfang at ordinere receptpligtig medicin samt dosisdispensering af ordineret medicin. Lovforslaget er i dag sendt i offentlig høring.
Forudsætningen for at en farmaceut kan varetage denne opgave er bl.a. at den pågældende farmaceut tildeles en opgavespecifik autorisation som ”behandlerfarmaceut”, samt underlægges individ- og organisationstilsyn. Herudover vil der blive foretaget en udvidelse af eksisterende klage- og erstatningsordninger for de konkrete ydelser foretaget af behandlerfarmaceuterne. Autorisation som behandlerfarmaceut vil forudsætte gennemførelse af et videreuddannelsesforløb etableret af Apotekerforeningen og godkendt af Sundhedsstyrelsen.
Lovforslaget om behandlerfarmaceuters ordination af receptpligtigt medicin tager udgangspunkt i model 4 i rapport fra Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om udlevering af receptpligtige lægemidler fra oktober 2017 (vedhæftet). Patientens medicinske behandling skal initialt være iværksat af en læge, og der kan på apoteket alene gen-ordineres én gang af mindste pakningsstørrelser. Ordningen vil alene omfatte patienter i stabil behandling for kroniske lidelser eller lignende.
 
Behandlerfarmaceuterne vil kun kunne gen-ordinere særligt udvalgte lægemidler. Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet et udkast til en liste over hvilke lægemidler, der vil kunne gen-ordineres af behandlerfarmaceuter (vedhæftet). Herud over vil Styrelsen for Patientsikkerhed lave faglige vejledninger om gen-ordination af de pågældende præparater.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed skal venligst anmode om selskabets bemærkninger til udkastet til liste over de lægemidler, som behandlerfarmaceuterne forventes at kunne gen-ordinere, herunder overvejelser om fordele og ulemper samt evt. risici i forhold til patientsikkerheden. Ligeledes skal Styrelsen for Patientsikkerhed anmode om selskabets tilkendegivelse, hvis man finder andre lægemidler som det vil være relevant at medtage på listen.
Den nævnte liste er udfærdiget i et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og faglige konsulenter. For så vidt angår hormonel antikonception (P-piller) har den faglige rådgivning, styrelsen har modtaget, anbefalet at P-pillerne ikke er på listen, men der er fra flere sider et stort ønske om at få P-piller på listen. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er potentielle risici ved uhensigtsmæssig eller forkert brug af hormonpræparater. Det kan have klinisk betydning i følgende situationer:
– Potentielle fosterskadelige effekter på en u-erkendt graviditet.
– Potentiel hjerneblødning ved u-erkendt forhøjet blodtryk.
– Potentiel blodprop i vener i f.eks. ben eller lungerne.
– Potentielle risici for andre sygdomme ved brug efter overgangsalderen.
Selskabet bedes derfor særligt forholde sig til, om behandlingsfarmaceuterne og den følgende organisering kan overtage disse eller andre vurderinger, som i dag varetages under ansvar af en læge ved ordination.
 

Sundheds- og Ældreministeriets lovforslag kan ses på dette linkhttps://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62041

Søg
X