skip to Main Content

DDS Love, opdateret 2021

KAPITEL 1: Navn og formål

§ 1. Selskabets navn
Selskabets navn er ”Dansk Dermatologisk Selskab” (DDS); internationalt ”Danish Dermatologic Society”. Selskabets hjemsted er den aktuelle formands hjemstedskommune.

§ 2. Selskabets formål
Selskabets formål er at fremme dermato- venerologien.

  1. At afholde videnskabelige møder med foredrag og diskussioner.
  2. At fremme uddannelse, herunder videreuddannelse og efteruddannelse indenfor specialet.
  3. At knytte forbindelse til andre indenlandske og udenlandske videnskabelige selskaber.
  4. At rådgive myndighederne vedrørende:
    • Fagets udvikling og placering i sundhedsvæsenet
    • Uddannelse indenfor dermato- venerologien.

KAPITEL 2: Medlemskab og kontingent

§ 3. Medlemskab
Som ordinære medlemmer kan optages danske speciallæger i dermato-venerologi samt læger, der har fået tildelt hoveduddannelsesforløb indenfor specialet.

Stk. 2. Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret kan optages andre udenlandske og danske læger samt andre, herunder medlemmer af interesseorganisationer og firmaer, der tilslutter sig selskabets formål.

Stk. 3. Optagelse af ordinære eller ekstraordinære medlemmer sker på et af selskabets ordinære møder efter forslag af bestyrelsen eller af 2 ordinære medlemmer.

Stk. 4. Forslag om optagelse af æresmedlemmer fremsendes til og behandles af bestyrelsen.
Optagelse godkendes på den ordinære generalforsamling og kræver 3⁄4 af de afgivne stemmer.

Stk. 5. Ekstraordinære medlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens tillidsposter.

Stk. 6. Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller 15 ordinære medlemmer og skal tilstiles samtlige medlemmer senest 2 uger før ordinære møde, hvor det tidligst kan drøftes. Senest 1 uge efter forslagets behandling på mødet skal bestyrelsen blandt samtlige medlemmer lade foretage afstemning; til vedtagelse af eksklusion kræver 3⁄4 majoritet, og at mindst halvdelen af medlemmerne har afgivet deres stemmer. Optælling af stemmer foretages af bestyrelsen 2 uger efter udsendelsen.

KAPITEL 3: Ledelse

§ 5. Ledelse
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Bestyrelsen leder selskabets daglige arbejde, og den daglige økonomi.

Stk. 3. Foreningens opsparing må placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige.

Stk. 4. Bestyrelsen refererer til generalforsamlingen

Stk. 5. Formanden for bestyrelsen (når denne har forfald: næstformanden) repræsenterer selskabet i dagligdagen.

KAPITEL 4: Generalforsamling

§ 6. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, såfremt et flertal i bestyrelsen beslutter dette, eller mindst 10 af selskabets ordinære medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen skal ledsages af angivelse af samme dagsorden. Når anmodning om ekstraordinær generalforsamling er fremsat, skal bestyrelsen senest 14 dage efter den har modtaget skriftlig anmodning herom indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes elektronisk 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde:
• Navn, titel og anciennitet på bestyrelsens
medlemmer med oplysning om, hvem der er på valg, og hvilke af disse der kan genvælges.
• Meddelelse om, at 3 ordinære medlemmer kan indsende forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foranlediger herefter, at der bliver udsendt besked til samtlige medlemmer pr. e- mail om dels forslag til formanden, dels forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og dels eventuelle nye forslag, der skal diskuteres på generalforsamlingen. Udsendelsen skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før den elektroniske afstemning.
Samtidig gøres opmærksom på, at afstemningen om bestyrelsesmedlemmer og formandforetages elektronisk og skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Hvert medlem har 1 stemme til formandsvalget og et antal stemmer svarende til antallet af nye bestyrelsesmedlemmer, der er opstillet.

Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Formandsberetning
• Beretning fra nedsatte udvalg
• Rettidigt indkomne forslag til sagersbehandling
• Aflæggelse af revideret regnskab for det forgangne år
• Fastlæggelse af kontingent
• Generalforsamlingen godkender denafholdte elektroniske afstemnings procedure
• Resultatet af den elektroniske afstemning af valg af formand og bestyrelse godkendes af generalforsamlingen
• Valg af revisorer
• Eventuelt

Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres afstemninger ved simpelt flertal, med mindre andet er fastlagt i lovene.

Stk. 6. På generalforsamlingen kan der kun foretages afstemning om punkter, der har været optaget på dagsordenen.

Stk. 7. På generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt, dog max. 2 fuldmagter pr. medlem.

Stk. 8. På generalforsamlingen anvendes skriftlig afstemning, hvis et medlem kræver dette.

Stk. 9. Hvis der på generalforsamlingen ved behandling af et forslag fremsættes ændringsforslag, skal det ændringsforslag, som efter dirigentens skøn adskiller sig mest fra hovedforslaget, stilles til afstemning først. Vedtages ændringsforslaget, bortfalder de øvrige forslag, herunder hovedforslaget. Forkastes ændringsforslaget, fortsætter afstemningen efter samme retningslinier.

Stk. 10. Forslag, der i henhold til ovenstående er færdigbehandlede og bragt til afsluttende afstemning på en generalforsamling, kan sendes til urafstemning, når enten et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer fremsætter ønske herom på generalforsamlingen.
Inden beslutning om urafstemning tages, kan bestyrelsen eller 1/3 af generalforsamlingen begære kortvarig mødeafholdelse.

Stk. 11. Ved en urafstemning må der kun foreligge mulighed for at svare ja eller nej til det på generalforsamlingen vedtagne eller forkastede forslag. Urafstemningen ledes af et udvalg på 3 personer nedsat af generalforsamlingen. Et af udvalgsmedlemmerne skal være medlem af bestyrelsen. Urafstemningen iværksættes umiddelbart, og resultatet skal være medlemmerne i hænde senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor urafstemningen blev forlangt.

Stk. 12. Ugyldige og blanke stemmesedler medregnes ikke i totalantallet ved afstemninger i selskabet.

KAPITEL 5: Bestyrelsen

§ 7. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formandskabet og 3-4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. 2 bestyrelsesmedlemmer bør være praktiserende dermatologer, 2 bør være hospitalsansatte speciallæger, og 1 bør være yngre dermatolog.

Stk. 3. Valg af bestyrelsen sker ordentligvis ved den ordinære generalforsamling. Formandskabet består af en formand, en ”kommende formand” eller en ”afgående formand”. Formandskabets medlemmer vælges for 4 år, som skal omfatte 3 sammenhængende perioder, hvor 1 år som ”kommende formand” efterfølges af 2 år som formand, som afsluttes af 1 år som ”afgående formand”. Genvalg kan ikke umiddelbart finde sted. Valg af ”kommende formand” skal ske ved den ordinære generalforsamling, hvor den ”afgående formands” funktionstid udløber. Et bestyrelsesmedlem vælges i lige år, men de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, og umiddelbart genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Danske Dermato-venerologers Organisation (DDO) og Yngre Dermatologer (YD) har ret til at sende en observatør til bestyrelsesmøderne. Hvis bestyrelsens sammensætning ikke repræsenterer hospitalsansatte speciallæger, må fagets professorer og overlæger ud af deres midte ligeledes sende en observatør til møderne. Stk. 5. Observatørerne har ingen stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Stk. 7. Er formanden en overlæge, vælges til næstformand en fuldtidspraktiserende speciallæge.

Stk. 8. Sekretær og kasserer vælges af bestyrelsen.

KAPITEL 6: Udvalg

§ 8. Udvalg
Bestyrelsen eller generalforsamlingen nedsætter selskabets udvalg.

Stk. 2. Udvalgenes sammensætning bestemmes af bestyrelsen. Det tilstræbes, at et af medlemmerne er medlem af bestyrelsen, ligesom der tilstræbes repræsentation af både hospitalsansatte speciallæger, praktiserende speciallæger og yngre dermatologer.

Stk. 3. Medlemmerne af udvalgene vælges for 2 år med mulighed for genvalg. Faste udvalg: uddannelsesudvalget og efteruddannelsesudvalget.

Stk. 4. Udvalgsarbejdet er uden beregning af honorarer eller diæter.

Stk. 5. Medlemmerne af DDS som repræsenter faget i lovgivende udvalg eller nævn, eller på anden vis tegner faget overfor 3 part skal være opmærksom på at emner af organisatorisk art bør diskuteres med DDS formand og eventuelt i DDS bestyrelsen.

KAPITEL 7: Tillidsposter

§ 9. Tillidsposter
Revisorer vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år med mulighed for ubegrænset genvalg i 2 års perioder. Revisorer kan ikke være medlem af DDS’ bestyrelse.

Stk. 2. Ved forfald af tilforordnede revisorer kan bestyrelsen konstituere personer i disse funktioner, indtil nyvalg kan finde sted ved næste generalforsamling.

KAPITEL 8: Lovændringer

§ 10. Lovændringer
Lovændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling. Udsendes til medlemmerne senest 14 dage før en generalforsamling.

Stk. 2. Vedtagelse af lovændringer kræver mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Stk. 3. Vedtagelsen bekræftes eller forkastes efterfølgende ved en elektronisk afstemning. Afgørelsen foretages ved simpelt flertal.

KAPITEL 9: Selskabets opløsning

§ 11. Selskabets opløsning
Beslutning om selskabets opløsning kræver, at mindst 2/3 af selskabets medlemmer på en generalforsamling har afgivet deres stemme, og at mindst 2/3 heraf stemmer for opløsningen.

Stk. 2. Såfremt man ikke når op på disse stemmetal, indkaldes til ny generalforsamling med uændret dagsorden.

Stk. 3. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer ved denne anden generalforsamling går ind for selskabets opløsning, er selskabet opløst.

Stk. 4. På denne opløsende generalforsamling træffes bestemmelse om anvendelse af selskabets eventuelle midler inden for et område, hvis formål er beslægtet med selskabets formål.

Ændret på generalforsamlingen 23.4.2021

Back To Top
×Close search
Søg